Sisas.no | Safe Industry Supply | Hansker- Vernesko, Vernedresser

Informasjon
Salgs-, leverings- og betalingsvilkår
Be oss om den rette løsningen for ditt yrke, vi kan hjelpe deg
Salgs-leverings- og betalingsvilkår, safe industry supply as (selger) org.Nr. 914910803MVA
 1. Anvendelsesområder:
  Disse salgsbetingelsene gjelder for vareleveranser fra selger i den utstrekning det ikke er inngått andre skriftlige avtaler eller vilkår.
 2. Tilbuder:
  Skriftlige tilbud gjelder i 30 dagers fra tilbudets dato.
 3. Priser:
  Alle priser er eksl.mva. og eventuelle miljøgebyrer.
 4. Ordrebekreftelser:
  Alle bestillinger skjer med påfølgende ordrebekreftelse om pris og leveringstid fra selger.
 5. Leveringsbetingelser:
  Alle leveranser er beregnet EXW- Haugesund dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
 6. Retur av varer:
  Eventuell retur av varer skal forhåndsavtales og retur godtas kun for standard lagerførte varer. Det beregnes 15% returomkostninger pluss direkte fraktkostnader.
 7. Leveringstid:
  Alle leveringstider er å forstå levert fra Haugesund dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen skyldes kjøper eller kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som selger ikke har herredømme over, herunder forsinkelser fra underleverandør, transportforsinkelser, force majoure og lignende.
 8. Betalingsbetingelser:
  Leveransen forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato dersom ikke annen er skriftlig avtalt. Dersom betaling ikke er mottatt på selger sin konto ved forfall, påløper forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende sats for forsinkelserenter. Jfr. Lov om morerenter.
 9. Reklamasjoner:
  Reklamasjoner som følge av feil levering, enten antall og eller feil vare, skal fremsettes straks og senest innen 2 virkedager etter mottak av varen/leveransen. Dersom kjøper påberoper seg feil og/eller mangler må han straks etter han har oppdaget feilen eller burde ha oppdaget feilen, reklamere skriftlig til selger. Kjøper har ikke rett til å tilbakeholde større del av betalingen enn den verdi som mangelen representerer. Kjøpers rett til reklamasjon faller bort 1 år etter levering. Ved feil eller mangler som selger svarer for, har selger rett til å foreta omlevering eller utbedre feilen. Varer med feil eller mangler erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av selger.
 10. Ansvar:
  Selger kan ikke i noe tilfelle bli erstatningsansvarlig for større beløp en den leverte leveransen. Selger er ikke ansvarlig for konsekvensskader, driftstap, taps fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap oppstått ved bruk av de solgte varer. Ved leveranser i samsvar med spesifikasjoner fremlagt av kunden, er kunden ansvarlig for at dette ikke er i strid med patenter, varemerker eller andre rettigheter.
 11. Tvister og verneting:
  Alle eventuelle uoverenstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med leveranser og denne avtale skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem avgjøres tvisten etter norsk rett. Som verneting vedtas selger sitt forretningssted.

Kontakt informasjon

Anfinn Lodden

Daglig leder

Per Linden

Leder salg

Hvilket produkt leter du etter?