Sisas.no | Safe Industry Supply | Hansker- Vernesko, Vernedresser

Informasjon
Verneutstyr – regelverk, krav og klasser
Be oss om den rette løsningen for ditt yrke, vi kan hjelpe deg
Personlig verneutstyr CE merkes

Minimal risiko, CE kat. 1

Her stilles det ikke krav til typeprøving. Produsenten kan utstede samsvarserklæring basert på egen teknisk dokumentasjon. Eksempel: Oppvaskhansker.

Middels risiko, CE kat. 2

Produktene skal testes på godkjent prøveinstitusjon.

Eksempel: Vernehjelmer, hørselvern, vernebriller.

Høy risiko, CE kat. 3

Produktene skal testes på godkjent prøveinstitusjon. I tillegg stilles det krav om godkjent kvalitetssikringssystem eller produktkontrollsystem.

Eksempel: Åndedrettsvern, fallsikring.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr er regulert via lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977. Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (best.nr. 523).

Arbeidsgivers plikter:

Plikter å kartlegge forholdene på arbeidsplassen, deretter å anskaffe egnet verneutstyr. Det er også arbeidsgivers plikt å sørge for nødvendig opplæring om korrekt bruk av verneutstyret.

Arbeidstakers plikter:

Plikter å bruke utstyret i samsvar med gjeldende lover og instrukser.

Nyttige linker

ARBEIDSTILSYNET.NO
På www.arbeidstilsynet.no finner du en rekke relevante brosjyrer og publikasjoner som kan lastes ned eller bestilles. Arbeidstilsynet utgir bladet Arbeidervern samt en rekke forskrifter/publikasjoner som kan kjøpes via internettsidene.

REGELHJELP.NO
Risikovurdering for industrivernet
Virksomheten plikter å gjennomføre risikovurdering. Formålet med denne er å kartlegge og vurdere sannsynlighet for uønskede hendelser og få oversikt over hvilke konsekvenser disse kan ha om de inntreffer. Industrivernet skal tilpasses behovet i virksomheten. Det er derfor viktig at du som er industrivernleder har oversikt over hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe

Risikovurderingen må gjennomgås årlig og den må oppdateres ved endringer som kan ha innvirkning på sannsynligheten for, og konsekvensen av, uønskede hendelser.

Her er nummerert noen aktuelle publikasjoner og relevante brosjyrer som du finner på www.arbeidstilsynet.no.

 • 1 Arbeidstilsynets publikasjonskatalog med total oversikt over publikasjoner utgitt
 • 176 Førstehjelpsutstyr
 • 220 Boltpistoler med tilbehør
 • 326 Arbeidsgivers plikter
 • 377 Herdeplast kan skade helsen din
 • 383 Vernetjenesten
 • 437 Du er valgt til verneombud
 • 447 Fersk mørtel og betong kan gi eksem
 • 449 Laboratoriet – sikkerhet og arbeidsmiljø
 • 450 Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren
 • 486 Arbeid med asbest
 • 492 Arbeid med elektrolytisk overflatebehandling
 • 504 Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere
 • 523 Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr
 • 536 Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter
 • 537 Helserisiko ved muggveskt på trelast
 • 538 Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser
 • 539 Åndedrettsvern
 • 543 Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
 • 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
 • 549 Biologiske faktorer
 • 558 Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
 • 560 Veiledning om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping
 • 564 Arbeidsmiljø i bilverksteder og bensinstasjoner
 • 576 Veiledning til kjemikalieforskriften
 • 577 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
 • 578 Godkjent bedriftshelsetjenester – en god hjelp for din bedrift
 • 581 Kjemisk helsefare ved sveising
 • 582 Vern mot vibrasjoner
 • 584 Arbeidsmiljøloven for alle
 • 586 Få orden på kjemikaliene
 • 596 Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest
 • 599 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
 • 601 Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen
 • 704 Tiltaks- og grenseverdier
 • 705 Produsentforskriften

Kontakt informasjon

Anfinn Lodden

Daglig leder

Per Linden

Leder salg

Hvilket produkt leter du etter?